Accés al Màster

Requisits d’admissió:  

Cal estar en possessió d’un títol universitari oficial de llicenciatura o grau:

  • Comunitari: Expedit per l’Estat espanyol o una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
  • Extracomunitari: Expedit per un altre país i que faculti per a l’accés a ensenyaments de màster.

Accés directe: 

  • Llicenciat/da o graduat/da en Publicitat i RP, en Màrqueting, en Comunicació o titulació afí.

Altres titulacions: 

  • Les sol·licituds d’accés a partir d’altres ensenyaments oficials es valoren particularment. Es poden requerir complements de formació segons l’afinitat entre la titulació d’origen i el Màster.

Complements de Formació:

  • Bloc 1: Fonaments de la Comunicació i Relacions Públiques. 6 crèdits ECTS.
  • Bloc 2: Aplicació Professional a la Comunicació i les Relacions Públiques. 6 crèdits ECTS

Criteris de selecció:  

D’entre les sol·licituds recollides en l’apartat de prematrícula es tindran en compte, exclusivament, aquelles que compleixin els requisits d’admissió. Dintre de les inscripcions acceptades es prioritzaran seqüencialment aplicant els següents criteris:

1r.- Titulats/des que no requereixin realitzar els Complements de Formació.

2n.- Valor ponderat de les qualificacions obtingudes en la titulació que li dóna accés al màster.

3r.- L’experiència professional en el sector.

 

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas, és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten , en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.
Translate »