Acceso al Máster

Requisitos de admisión:  

Hay que tener un título universitario oficial de licenciatura o grado:

  • Comunitario: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Expedit per l’Estat espanyol o una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
  • Extracomunitari: Expedit per un altre país i que faculti per a l’accés a ensenyaments de màster.

Enseñanzas de acceso directo: 

 • Licenciado/a o graduado/a en Publicidad y RR.PP. o titulación afín.
 • El resto de enseñanzas oficiales de acceso,  hay que cursar Complementos de Formación (12 créditos ECTS)

Complementos de Formación:

 • Bloc 1: Fonaments de la Comunicació i Relacions Públiques. 6 crèdits ECTS.
 • Bloc 2: Aplicació Professional a la Comunicació i les Relacions Públiques. 6 crèdits ECTS

 

Criterios de selección:  

D’entre les sol·licituds recollides en l’apartat de prematrícula es tindran en compte, exclusivament, aquelles que compleixin els requisits d’admissió. Dintre de les inscripcions acceptades es prioritzaran seqüencialment aplicant els següents criteris:

1r.- Titulats/des que no requereixin realitzar els Complements de Formació.

2n.- Valor ponderat de les qualificacions obtingudes en la titulació que li dóna accés al màster.

3r.- L’experiència professional en el sector.

 

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas, és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten , en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.
Translate »