DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula Captació, admissió i matriculació Complements formatius Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

CAPTACIÓ, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ
Curs Valor

Demanda en 1a opció

Nombre total de sol·licituds en 1a preferència dividit pel nombre de places ofertades.

21/22
22/23
23/24
24/25 No correspon

Demanda total

Nombre total de sol·licituds dividit pel nombre de places ofertades.

21/22
22/23
23/24
24/25 No correspon

Nota de tall

Nota accés/admissió del darrer estudiant admès.

21/22
22/23
23/24
24/25 No correspon

Nota quintil per via d’accés (sobre 14)

Valor nota accés/admissió del quintil.

Quintil: valor mitjà de la nota d’accés del 20% dels millors estudiants de nou accés.

21/22
22/23
23/24
24/25 No correspon

Nota mitjana d’admissió

Nota mitjana d’admissió dels alumnes de nou accés, segons vies d’accés.

21/22
22/23
23/24  
24/25 No correspon
Perfil socio demogràfic de l’alumnat de nou accés Detall

Taxa de matriculació en primera opció

Matriculats en 1a preferència respecte del total de sol.licituds en 1a preferència.

21/22
22/23
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Estudiants temps complet

Percentatge d’estudiants matriculats a temps complet.

Un estudiant ETC correspon a una matrícula de 60 ECTS.

Font AQU: Evidències i Indicadors recomanats per a la Acreditació de Graus i Màsters.

21/22
22/23
23/24
24/25 No correspon

Satisfacció dels estudiants del procés matriculació 

Valor mitjà obtingut a l’enquesta: Model 1 Satisfacció dels estudiants de Nou Accés.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

 

21/22
22/23
23/24
24/25 No correspon
Estudiants de nou accés matriculats segons nota d’admissió i via d’accés 21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 Detall
24/25 No correspon
Estudiants segons el nombre de crèdits matriculats Crèdits matriculats. <15 ECTS 21/22 0
22/23 0
23/24 0
24/25 No correspon
<30 ECTS 21/22 0
22/23 0
23/24
24/25 No correspon
<45 ECTS 21/22
22/23 4%
23/24 5,40%
24/25 No correspon
≥45 ECTS 21/22 89.40%
22/23 96%
23/24 93,69%
24/25 No correspon
Sol·licitants per preferència Detall
Activitats de captació

Nombre d’accions de captació:

Jornades de Portes Obertes, Saló de l’Ensenyament…

 

* Anys afectats per la COVID-19

 

21/22 12*
22/23 42*
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Nombre total de potencials nous alumnes atesos.

 

* Anys afectats per la COVID-19

 

21/22 137*
22/23 183*
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Translate »