DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula Professorat
Resultats Suport a l’aprenentatge

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

4. Adecuació del professorat al programa formatiu
Curs Valor
Nombre total de professorat segons Memòria Verifica (un cop implementat tot l’ensenyament) 21/22 12
22/23 12
23/24 12
24/25 12

Professorat per categoria de permanents i laborals

Professorat per categoria:

 • Acadèmica: Doctors/eres, Doctors/eres acreditats/ades i llicenciats/edes.
 • Laboral: Permanent i No permanent.
 • % de Doctors/eres acreditats/ades.

 

21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Hores impartides de docència a l’aula (HIDA) segons categoria de professorat:

 • Acadèmica:Doctors/eres i llicenciats/edes.
 • Laboral: Permanent i No permanent.
 • Total HIDAS impartides.

21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Resum hores docència (HIDA) assignatures itinerari curricular:

Hores impartides de docència a l’aula segons:

 • Tipologia : FB, OB , OP i TFG.
 • Nombre de grups.
 • Total ECTS impartits.

 

21/22 Detall
22/23 Detall
23/24
24/25 No correspon

Professorat a temps complet (PDI ETC):

Es considera PDI ETC qui imparteix 240 hores de docència en aula.
Font AQU: Evidències i Indicadors recomanats per a la Acreditació de Graus i Màsters.

 

21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Formació continuada del professorat i PDI

Rati de professorat i PDI que han participat en activitats formatives pròpies de l’Escola o alienes en un curs acadèmic

21/22
22/23
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Venia Docendi:

 

 • Docents per gènere.
 • Docents per titulació.
 • Resum estadístic docents.
 • Resum acreditació AQU/ANECA de Doctors i Doctores
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Percentatge de participació a l’enquesta Model 2: Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el/la responsable docent  21/22
22/23 43,64
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Valor mitjà de la satisfacció de tots els estudiants sobre l‘assignatura i el/la responsable docent 

Font: Model 2: Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el/la responsable docent. Mitjana aritmètica de tots els ítems.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

21/22
22/23 3,67
23/24 No correspon
24/25 No correspon

 

Translate »