Composició

La Junta d’Escola està integrada per la Direcció de l’Escola, el delegat o delegada de la Universitat, i tot el professorat que hi dóna classes d’una manera continuada que estarà representat per un mínim de dos docents i un màxim de quatre. Els estudiants poden designar un delegat per curs. El secretari ha de ser la mateixa persona que ocupa aquest càrrec a l’Escola. Igualment, el titular del centre, podrà designar fins a un màxim de tres representants elegits entre els membres del seu Patronat i/o entre professionals del sector de reconegut prestigi.

La Comissió Permanent de la Junta d’Escola està  formada  per  un  mínim  de  dos  i  un  màxim  de  quatre  membres  nomenats  pel  titular  del  centre  entre  els membres de la Junta d’Escola. Són membres naturals de la Comissió Permanent de la Junta d’Escola la Direcció del  centre,  que  actuarà  com  a  Presidència,  i  la  persona  titular  de  la  Secretaria  General,  que  actuarà  com  a Secretaria.

Translate »