Quins són els requisits?

  • Estar en possessió de DNI o NIE vigent.
  • Estar matriculat en el tercer curs del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting en l’any acadèmic que es sol·licita la mobilitat.
  • Cursar 30 crèdits a la universitat de destí equivalents a l’assignatura optativa «Programa de Mobilitat» (30 ECTS).
  • Acreditar el nivell B2 d’idioma espanyol, en cas de no ser llengua materna. Consulta aquí les acreditacions vàlides.
Translate »