PÀGINES
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Professorat Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DOCENT
Curs Valor

Publicació de plans docents de les assignatures programades

% de plans docents publicats.

19/20 100%
20/21 100%
21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon

Informes de coordinació i actualització de continguts de les assignatures impartides

% d’informes de coordinació i actualització de continguts respecte la totalitat d’assignatures impartides.

19/20 100%
20/21 100%
21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon

 Informes Globals de Coordinació Horitzontal i Vertical

Nombre d’informes globals derivats de la coordinació horitzontal i vertical dividit pel nombre d’assignatures programades.

19/20 2
20/21 2
21/22 2
22/23 2
23/24 No correspon

Assignatures de grau amb menys de 10 estudiants

Assignatures impartides amb menys de 10 estudiants matriculats.

19/20 0
20/21 0
21/22 0
22/23 0
23/24 No correspon

Ràtio del total de crèdits matriculats entre total d’estudiants:

Mitjana aritmètica entre el nombre total de crèdits matriculats dividit pel total d’estudiants

19/20 62
20/21 61
21/22 59,80
22/23 59,94
23/24 No correspon

Estudiants repetidors per ensenyament:

Rati resultant de dividir el nombre total de repetidors (segones matrícules i ss) pel total d’estudiants matriculats.

19/20 0
20/21 0,005%
21/22 0,004%
22/23 0,014%
23/24 No correspon

Taxa d’estudiants que realitzen el Treball Final de Grau

Percentatge d’estudiants que s’han presentat al TFG respecte al total d’estudiants matriculats.

19/20 No correspon (n-3) 
20/21 No correspon  (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 95,4%
23/24 Disponible en (n)

Taxa d’estudiants que no aproven el Treball Final Grau

Percentatge d’estudiants que suspenen el TFG respecte al total d’estudiants matriculats.

19/20 No correspon (n-3) 
20/21 No correspon  (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 4%
23/24 Disponible en (n)

Taxa d’estudiants alta qualificació del Treball Final Grau

Percentatge d’estudiants amb una qualificació del TFG >8 respecte al total d’estudiants que l’han aprovat.

19/20 No correspon  (n-3)
20/21 No correspon  (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 29,6%
23/24 Disponible en (n)

Activitats Formatives

  • Assignatures de Formació Bàsica, Obligatòries i Optatives de 6 ECTS
  • Pràctiques Professionals (op) 12 ECTS
  • Treball de Fi de Grau 12 ECTS

19/20 Detall
20/21
21/22
22/23
23/24
Nombre d’accesos a l’Aula Virtual 19/20 94.746
20/21 168.080
21/22 189.489
22/23 131.393
23/24 No correspon
Mitjana d’accesos a l’Aula Virtual per alumne matriculat 19/20 3,7
20/21 3,4
21/22 3,8
22/23 3,3
23/24 No correspon

Nombre d’accessos al Campus (inclou Secretaria Virtual)

19/20 5.320
20/21 12.115
21/22 31.161
22/23 51.884
23/24 No correspon
Mitjana d’accessos al Campus per alumne matriculat (Inclou Secretaria Virtual) 19/20 33
20/21 39
21/22 60
22/23 88.9
23/24 No correspon
Translate »