PÀGINES
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Orientació a l’estudiant
Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament Recursos Materials i Serveis Desplegament i Revisió del sistema de Qualitat

Desenvolupament de l’ensenyament: Planificació i gestió docent

GESTIÓ DELS PROGRAMES FORMATIUS EN EL VSMA
Percentatge de propostes de verificació o reverificació presentades per any 19/20 0
20/21 1
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Percentatge de resolucions d’avaluació favorable de verificacions i modificacions presentades de graus 19/20 0
20/21 0
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Percentatge de resolucions d’avaluació favorable de verificacions i modificacions presentades de Màster 19/20 0
20/21 1
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Percentatge de titulacions acreditades respecte al total que opten a l’acreditació 19/20 No correspon
20/21 No correspon
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Percentatge de titulacions acreditades and condicions respecte al total que opten a l’acreditació 19/20 No correspon
20/21 No correspon
21/22 No correspon
22/23 No correspon

 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DOCENT
Curs Valor

Publicació de plans docents

Itinerari curricular i plans docents.

19/20 100%
20/21 100%
21/22 100%
22/23 No correspon

Assignatures amb pla docent publicat

Percentatge publicats respecte total.

19/20 100%
20/21 100%
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Assignatures de grau amb menys de 10 estudiants

Nombre d’assignatures amb menys de 10 estudiants matriculats respecte total d’assignatures de l’ensenyament que s’oferten.

19/20 0
20/21 0
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Ràtio de crèdits matriculats entre total d’estudiants 19/20 17,05%
20/21 31,14%
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Estudiants repetidors per ensenyament

Rati resultant de dividir el nombre total de repetidors pel total d’estudiants matriculats. (mitjana de totes les assignatures).

19/20 0
20/21 0,003%
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Taxa d’estudiants que realitzen el Treball Final de Grau

Percentatge d’estudiants que s’han presentat al TFG respecte al total d’estudiants matriculats.

19/20 No correspon (1r any docència) 
20/21 No correspon  (2n any docència)
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Taxa d’estudiants que no aproven el Treball Final Grau

Percentatge d’estudiants que suspenen el TFG respecte al total d’estudiants matriculats.

19/20 No correspon (1r any docència) 
20/21 No correspon  (2n any docència)
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Taxa d’estudiants alta qualificació del Treball Final Grau

Percentatge d’estudiants amb una qualificació del TFG >8 respecte al total d’estudiants que l’han aprovat.

19/20 No correspon  (1r any docència)
20/21 No correspon  (2n any docència)
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Mètodes docents Percentatge d’hores de docència per tipologia de crèdit.(assignatures obligatòries, optatives i de formació bàsica) Activitats Formatives Teòriques 19/20 26%
20/21 26%
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Activitats Formatives Pràctiques

 

19/20 30%
20/21 30%
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Activitats Formatives Parcitivatives

 

19/20 10%
20/21 10%
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Activitats Formatives Colaboratives 19/20 16%
20/21 16%
21/22 No correspon
22/23 No correspon
TFG Treball Autonóm + Tutelat 19/20 100%
19/20 100%
21/22
22/23 No correspon
KO Treball tutelat 19/20
19/20
21/22
22/23 No correspon
Pràctiques Pràctiques 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Pràctiques 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Treball autònom 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Pràctiques 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Ràtio d’accessos al campus virtual 19/20 ND
20/21 ND
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Accessos a activitats en l’Aula Virtual 19/20 1.954.541
20/21 3.348.452
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Registres de les activitats en el aula virtual 19/20 45.189
20/21 79.346
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Ràtio registres per alumnes a les activitats de l’aula virtual 19/20 282,43
20/21 260,15
21/22 No correspon
22/23 No correspon

 

PROFESSORAT
Curs Valor
Nombre total de professorat segons memòria verifica 19/20 25
20/21 25
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Professorat per categoria de permanets i laborals 19/20 QUADRE
20/21 QUADRE
21/22 QUADRE
22/23 No correspon
Hores impartides de docència aula (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat 19/20 QUADRE
20/21 QUADRE
21/22 QUADRE
22/23 No correspon

Resum hores docència assignatures itinerari curricular

 

19/20 QUADRE
20/21 QUADRE
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Percentatge de professorat contractat per any

 

19/20 76,6%
20/21 66,67%
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Percentatge de professorat i PDI que han participat en activitats formatives de l’IDEP-ICE o pròpies de l’Escola al total de professorat i PDI en un curs acadèmic 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Venia Docendi:

 

  • Docents per gènere.
  • Docents per titulació.
  • Resum estadístic docents.
  • Resum acreditació AQU/ANECA de Doctors i Doctores
19/20 resum
20/21 resum
21/22 No correspon
22/23 No correspon
GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES
Curs Valor

Valoració dels estudiants de les pràctiques no curriculars realitzades

Percentatge d’informes favorables.Valor de referència: ≥7 (sobre 10).

 

19/20 95,96
20/21 91,84
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Valoració dels tutors en relació als estudiants de pràctiques no curriculars

Percentatge d’informes favorables.Valor de referència: ≥7 (sobre 10).

 

19/20 84,20
20/21 76,13
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Taxa d’estudiants que realitzen pràctiques externes no curriculars

Percentatge d’estudiants que han realitzat pràctiques externes no curriculars.

19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Valoració dels estudiants de les pràctiques realitzades curriculars

Percentatge d’informes favorables.Valor de referència: ≥7 (sobre 10).

 

19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Valoració dels tutors de les pràctiques curriculars

Percentatge d’informes favorables.Valor de referència: ≥7 (sobre 10).

 

19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Taxa d’estudiants que realitzen pràctiques externes curriculars

Percentatge d’estudiants que han realitzat pràctiques externes curriculars.

 

19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Estudiants de la cohort que han superat les pràctiques externes

Percentatge d’estudiants de la cohort que han completat satisfactòriament les pràctiques externes.

 

19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Estudiants que realitzen les pràctiques externes  la Universitat

Percentatge d’estudiants que realitzen les pràctiques externes a la Universitat.

19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Estudiants que realitzen les pràctiques externes fora de la Universitat

Percentatge d’estudiants que realitzen les pràctiques externes fora de la Universitat.

 

19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
GESTIÓ DE LA MOBILITAT I DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ESTUDIANT
Curs Valor
Estudiants incomings en programes de mobilitat 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Estudiants outgoings en programes de mobilitat 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Taxa de mobilitat (entrants i sortints) 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nombre de convenis signats 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
RESULTATS ACADÈMICS
Curs Valor

Taxa d’exit

Percentatge d’alumnes que superen les assignatures respecte alumnes presentats.

19/20 97,60%
20/21 99,15%
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Taxa de no presentats

Percentatge d’alumnes no presentats respecte matriculats.

 

19/20 0%
20/21 0,17%
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Taxa de repetidors sobre el total d’alumnes

 

Alumnes repetidors sobre el total d’alumnes.

19/20 0%
20/21 0,01%
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Taxa de repetidors per assignatura

Percentatge d’estudiants que han matriculat alguna assignatura repetida respecte total de matriculats.

 

19/20 enllaç
20/21 enllaç
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Taxa d’abandonament inicial

Percentatge d’estudiants de nou accés que no es tornen a matricular el curs següent.

19/20 No correspon  (1r any)
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Taxa d’abandonament

Relació percentual entre el nombre total d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que haurien d’haver obtingut el títol l’any acadèmic anterior i que no s’han matriculat en aquest any acadèmic ni en l’anterior.

 

19/20 No correspon  (1r any)
20/21 No correspon  (2n any)
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Taxa de graduació 19/20 No correspon  (1r any)
20/21 No correspon  (2n any)
21/22 No correspon
22/23 No correspon

Taxa d’eficiència

Relació percentual entre el nombre total de crèdits teòrics del pla d’estudis als que haurien d’haver-se matriculat al llarg del seus estudis el conjunt d’estudiants graduats en un determinats curs acadèmic i el nombre total de crèdits en els que realment s’han tingut que matricular.

19/20 96,17%
20/21 96,43%
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Durada mitjana dels estudis per cohort 19/20 No correspon  (1r any)
20/21 No correspon  (2n any)
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Enquesta de satisfacció sobre l’assignatura i el responsable docent 19/20 3,43
20/21 3,52
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Taxa de rendiments desagregada per nota d’accés Curs Valor
Nota d’accés: 5-<6 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nota d’accés: 6-<7 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nota d’accés: 7-<8 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nota d’accés: 8-<9 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nota d’accés: 9-<10 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nota d’accés: 10-<11 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nota d’accés: 11-<12 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nota d’accés: 12-<13 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nota d’accés: 13-<14 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Altres 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Translate »