Documentació de Matrícula: M. Honor Estudis en Centres Estrangers ubicats a Espanya

La M. Honor d’Estudis en Centres Estrangers ubicats a Espanya correspon a una qualificació final igual o superior a 9 amb menció de “Matrícula d’Honor”.

Per acreditar aquesta situació, cal fer arribar a l’Escola:

• Certificat emès pel centre on s’han cursat els estudis de batxillerat, on consti que és un centre estranger ubicat a l’Estat espanyol que ha estat autoritzat segons disposa la normativa que regula l’establiment i l’autorització d’aquests centres (RD 806/1993, de 28 de maig, sobre el règim de centres docents estrangers a Espanya).

     

    Translate »