Documentació de Matrícula NA: Col·lectius d’Especial Protecció

 

Discapacitat d’un grau mínim del 33%

També, cal presentar qualsevol dels documents següents:

 

Víctimes d’actes terroristes

També, cal presentar el/s document/s següent/s (segons condició):

  • Certificat expedit pel Ministeri d’Interior que acrediti la condició de víctima.

En el cas de ser cònjuge o fill/a de víctimes d’actes terroristes, també caldrà aportar:

  • Original i fotocòpia del Llibre de Família.

 

Víctimes de violència de gènere

També, cal presentar qualsevol dels documents següents:

  • Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
  • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis de violència de gènere, mentre no es dicti l’ordre de protecció.
  • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
  • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.
  • Informe o certificat emès per els Serveis Socials.

En el cas de ser fill/a dependent de víctimes de violència de gènere, també caldrà aportar:

  • Fins als 21 anys: Llibre de Família.
  • Majors de 21 anys: Certificat de convivència de la Unitat familiar.

 

Translate »