Documentació a presentar

Títol oficial espanyol:

1.- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

2.- Original i fotocòpia (o document amb Codi Segur de Verificació) del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.

3.- Original i fotocòpia (o document amb Codi Segur de Verificació) d’un certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l’estudiant.

4.- Currículum Vitae.

5.- Carta de Motivació signada per l’estudiant.

Títol expedit per universitats o institucions estrangeres d’educació superior:

1.- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

2.- Original i fotocòpia (o document amb Codi Segur de Verificació) de la credencial d’homologació o declaració d’equivalència del títol que dóna accés al màster.

Si el títol no està homologat, cal

          2.1.- Títol o certificat substitutori corresponent convenientment legalitzat.

          2.2.- Document emès per la universitat o institució on s’ha obtingut el títol o per l’autoritat del país competent en la            matèria. Aquest document ha d’acreditar que permet accedir a estudis de màster en aquell país.

          En cas que el títol hagi estat expedit en una universitat de parla no hispana, cal aportar una traducció jurada.                          Consulteu la secció “Traducció dels documents expedits a l’estranger” en aquesta mateixa pàgina.

3.- Original i fotocòpia (o document amb Codi Segur de Verificació) d’un certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l’estudiant i ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.

4.- Currículum Vitae.

5.- Carta de Motivació signada per l’estudiant.

Legalització dels documents expedits a l’estranger

El procés de legalització de la documentació expedida a l’estranger segueix diferents vies, segons el país d’origen:

  • Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu: no s’exigeix cap tipus de legalització. Igualment, s’eximeixen de legalització els documents expedits per Suïssa, per acord bilateral amb la Unió Europea.
  • Per als documents expedits en països que han subscrit el Conveni de la Haia de 5 d’octubre de 1961 és suficient la legalització única o «postil·la” emesa per les autoritats competents del país.
  • Els documents expedits en països que han subscrit el Conveni Andrés Bello s’han de legalitzar per via diplomàtica. Per a això, s’han de presentar a:

– Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i en el ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.

– Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir els documents.

– Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país que expedeix els documents.

Quan el país també és signant del Conveni de la Haia, es pot seguir el procediment establert per a aquest conveni, que és més senzill.

  • Documents expedits a la resta de països: s’han de legalitzar per via diplomàtica. Per fer aquest tràmit s’han de presentar al:

– Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i en el ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.

– Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir els documents esmentats.

– Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país que expedeix els documents.

Si els documents han estat expedits per les autoritats diplomàtiques o consulars d’altres països a Espanya, també s’han de legalitzar al Ministerio de Asuntos Exteriores espanyol.

 

Títols i certificacions acadèmiques expedides al Regne Unit

No es requerirà la postil·la del Conveni de la Haia en els documents acadèmics procedents d’universitats i altres centres i institucions d’educació superior del Regne Unit que hagin estat presentats davant les autoritats espanyoles abans de l’1 de juliol de 2021.

Traducció dels documents expedits a l’estranger

Les normes reguladores dels procediments administratius exigeixen que els documents expedits a l’estranger vagin acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català. La traducció oficial es pot fer:

  1. Mitjançant un traductor jurat o traductora jurada, que ha de tenir l’autorització corresponent o ha d’estar inscrit a Espanya.
  2. Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
  3. Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.
  4. Mitjançant un traductor o traductora oficial a l’estranger, la signatura del qual ha d’estar legalitzada degudament.

Més informació

Web del Ministerio de Asuntos Exteriores

 

Translate »