Quins són els requisits?

  • Estar en possessió de DNI o NIE vàlid.
  • Tenir un mínim de 60 crèdits superats.
  • Estar matriculat en el curs en el què es sol·licita la plaça d’intercanvi.
  • Cursar 30 crèdits a la universitat de destí equivalents a les assignatures optatives
    del Grau.
  • Acreditar el nivell d’idioma requerit per la universitat de destí.
Translate »