Funcions

Les funcions de la Junta d’Escola es concreten  en:

 1. Dissenyar i gestionar els processos d’avaluació institucional.
 2. Dissenyar i gestionar els processos d’avaluació i acreditació d’ensenyaments oficials.
 3. Coordinar la gestió de l’avaluació de la docència.
 4. Coordinar la gestió de l’avaluació de la investigació i la innovació.
 5. Establir criteris i directrius per a la gestió de la qualitat interna.
 6. Proporcionar informació als òrgans de govern per a la presa de decisions (inclou elaboració i disseny d’indicadors de qualitat).
 7. Elaborar estudis per a millorar  els ensenyaments.
 8. Promocionar la cultura de la qualitat.
 9. Elaborar informes de caràcter consultiu  quan s’hagin d’imposar sancions greus.

Les  funcions  de  la  Comissió  Permanent  de  la Junta  d’Escola  seran  aquelles  que  li  siguin  encomanades  per  la Junta d’Escola i especialment:

 1. Elaborar i analitzar els processos relacionat amb la gestió de la qualitat.
 2. Preparar les reunions de la Junta d’Escola  per tal d’informar sobre les propostes que cal presentar.
 3.  Fer el seguiment de les propostes en el Pla d’Actuació de l’Escola
Translate »