Gestió de Processos

L’Escola controla i verifica el disseny i desplegament de les titulacions per assegurar que es compleixen els requisits necessaris per a la seva acreditació, els especificats per la UB i els definits en les diferents normatives i reglaments, com també que es genera informació pública suficient i actualitzada relativa al funcionament dels ensenyaments.

Per dur a terme aquests tasca, el centre té identificats tots el processos relacionats amb la formació universitària necessaris per assegurar que s’assoleixen els objectius pretesos en les titulacions i n’ha determinat la seqüenciació i la interacció mitjançant un mapa de processos.

Translate »