Què és el Programa de Mobilitat Internacional Erasmus+ Estudis

El programa Erasmus+ té com a objectiu contribuir al desenvolupament d’un ensenyament superior de qualitat i d’un espai educatiu europeu.
S’estructura d’acord amb un contracte institucional establert entre la Universitat de Barcelona i la Comissió Europea per tal de garantir, entre altres activitats, la mobilitat dels seus estudiants per cursar-hi part dels seus estudis a les universitats europees amb les quals prèviament s’ha establert un Acord Bilateral (Bilateral Agreement).

Convenis Erasmus+

Els estudiants matriculats a l’Escola Superior de Relacions Públiques podeu efectuar una estada de 5 mesos, durant el 2n semestre, a escollir entre l’oferta de places i universitats europees amb qui el centre ha signat un Conveni o Acord Bilateral.

Podeu consultar l’oferta actualment vigent en: Convenis Erasmus+ Estudis 2017-2018 

Característiques principals

un ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l'estada a la universitat (si s'acompleixen els requisits establerts al programa) i

• el posterior reconeixement dels estudis cursats a la universitat europea, sempre que aquest hagi estat acordat abans de l'estada.

L’estudiant ha d'estar matriculat a l’Escola el curs acadèmic de la convocatòria de l'intercanvi, amb l’abonament de l’import de les taxes corresponents, però estarà exempt del pagament de les taxes acadèmiques a la universitat estrangera de destinació. Només eventualment, se'l podria exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materials, etc., sempre en les mateixes condicions que els estudiants locals.

L’estudiant durant el seu període de mobilitat, és considerat un estudiant a temps complet. Per tant, haurà de cursar a la universitat de destí un número de crèdits proporcional a la seva estada. Com les mobilitats acordades per l’Escola són de caràcter semestral, el nombre de crèdits que hauria de cursar l’estudiant seleccionat a la universitat de destinació és de 30 crèdits.

Ajuts econòmics

1. Ajut ERASMUS+Estudis.

Aquest ajut econòmic és en concepte de despeses addicionals ocasionades per la participació en el programa ERASMUS+ i està en funció del finançament eventualment atorgat pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Es defineix en funció del país de destí de la mobilitat seguint les taules següents i per un màxim de 7 mesos: 

-Grup 1 (països amb nivell superior de vida): estades a Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein , Noruega, Regne Unit, i Suècia, finançades amb 300 €/mes.

-Grup 2 (països amb nivell de vida mig): estades a Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia , finançades amb 250 €/mes.

-Grup 3 (països amb nivell de vida inferior): estades a Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i antiga República Iugoslava de Macedònia , finançades amb 200 €/mes.

Aquest ajut, permet als estudiants estar exemptes d’abonar a la institució de destí qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques, a més a més d’assignar una quantitat mensual per a allotjament, manutenció i viatge, però en cap cas són beques econòmiques per cobrir despeses totals.

 

2. Els beneficiaris de mobilitats en modalitat d’estudis en situació de desavantatge econòmic, poden gaudir d’un ajut mensual addicional de 100€ per a una durada màxima de 7 mesos. Aquest ajut dependrà de les condicions que en el seu moment s'estableixin.

3. Els estudiants seleccionats que tinguin necessitats especials, per una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d’un grau igual o superior al 33%, poden participar en la convocatòria especial de SEPIE (pendent de confirmar per al curs 2017-2018), que atorga ajuts per cobrir les despeses extraordinàries de l’estudiant pel fet de canviar d’universitat, de ciutat i de país.
4. Ajuts AGAUR (Beca MOBINT de la Generalitat de Catalunya). Consulteu última convocatòria:
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-de-les-universitats-catalanes-per-al-curs-2016-2017-MOBINT-2016


Convocatòria Erasmus+ Estudis 2017-2018

Presentació de les sol·licituds a la Secretaria de l'Escola: del 9 de novembre de 2016 al 9 de gener de 2017

- Adjudicació provisional de places (1a Resolució): 22 de febrer de 2017
- Termini d'acceptació o renúncia de la plaça assignada: del 23 de febrer a l'1 de març de 2017
- Reassignació de places : del 2 al 8 de març de 2017
- Termini d'acceptació o renúncia de la plaça reassignada: del 9 al 14 de març de 2017
- Publicació de la Resolució definitiva de l’adjudicació de places: 20 de març de 2017

Procediment d’inscripció

1. Emplenar el Formulari d’Inscripció (apartat E.S. de Relacions Públiques ESRP -Formulari Erasmus Estudis-), amb un màxim de 5 places per ordre de prioritat i penjar a l’aplicatiu SOP la documentació sol·licitada. Ajuda aplicatiu.

2. Lliurar a la Secretaria de l’Escola dues còpies signades de l’imprès de sol·licitud, prèviament emplenat de forma on-line, acompanyat de la següent documentació:

- Declaració promesa conforme l’alumne/a es matricularà a l’ESRP durant l’any de l’intercanvi, el curs 17-18 (model normalitzat). 

- Acreditació del nivell de coneixement de l’idioma especificat en la plaça ofertada, d’acord amb el procediment estipulat a la convocatòria d’ajuts.

- Fotografia (tamany carnet).

- Curriculum Vitae.

Requisits per a la sol·licitud

- estar matriculat en l’Escola quan es sol·licita la plaça d’intercanvi;
- tenir superats, com a mínim, 60 crèdits corresponents a l’ensenyament de Grau en Publicitat i Relacions Públiques en el moment de fer la sol·licitud;
- cursar 30 crèdits a la universitat de destinació a càrrec de l'optativitat del Grau;
- demostrar el compromís de formalitzar la matrícula durant del curs 2017-2018 (any de l’intercanvi);
- acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la Universitat de destinació.

Adjudicació de places

En la selecció de les candidatures es valoraran:

- les qualificacions de l’expedient acadèmic.
- el nivell de coneixement d’idiomes acreditat.
- la relació entre crèdits aprovats i els que resten per finalitzar la titulació.

Com a mèrits es tindran en compte:

- l’escrit amb els motius de la sol·licitud.
- curriculum vitae.

Acceptacions, renúncies i reassignacions

1- Si l’estudiant està d’acord amb l’assignació, haurà de:

- complimentar l’acceptació on-line, en el termini fixat i penjar a l’aplicatiu SOP la documentació sol·licitada;
- imprimir dues còpies del document d’acceptació, signar-les i lliurar-les a la Secretaria de l’Escola, amb la fotocòpia del DNI i la fotocòpia de les dades bancàries (amb IBAN) d’un compte del qual en sigui titular.

2- En el cas que l’estudiant no estigui d’acord amb l’assignació, podrà renunciar a la plaça i haurà de:

- complimentar la renúncia on-line en el termini fixat;
- imprimir dues còpies del document de renúncia i lliurar-les a la Secretaria de l’Escola.

Nota: En el cas que un estudiant tingui més d’una plaça assignada per al mateix període de temps en diferents programes de mobilitat, haurà d’acceptar només una plaça i renunciar a les altres.

3- Posteriorment es procedirà a reassignar les places entre els estudiants de la llista d’espera.

Procediment de reassignació

En el supòsit que hi hagi places vacants es podran cobrir amb el procediment de reassignació. El centre podrà proposar reassignar una plaça vacant als estudiants que no hagin obtingut cap de les places de mobilitat sol·licitades, sempre que compleixin els requisits establerts per a aquella plaça i sigui dins del mateix programa de mobilitat al que s’havien presentat.
En el cas de renúncies, el centre valorarà la possibilitat d’oferir la reassignació d’aquestes places als estudiants que, tot i haver obtingut una plaça de mobilitat, havien prioritzat en primera opció, una plaça que finalment ha quedat vacant.

Acreditació del nivell de capacitació lingüística

IMPRESCINDIBLE per a les sol·licituds a universitats on s’exigeixi de forma obligatòria (“mandatory) un nivell d’idioma determinat (consulteu Convenis Erasmus+ Estudis 2017-2018).

Els estudiants hauran d’acreditar el seu nivell de coneixement de l’idioma mitjançant:

a) Còpia del certificat oficial de coneixement d’idioma estranger, sempre que estigui inclòs en el document de l’AGAUR “Correspondència entre els nivells de referència per a les llengües del Consell d’Europa”.

b) Còpia de la matrícula (curs 2016-2017) de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) (UB), que acreditarà el nivell de capacitació lingüística immediatament inferior.
c) En el cas de tenir un altre certificat que no consti als apartats a) o b), es podrà consultar amb els coordinadors de Secció de l’EIM de la UB sota les indicacions i terminis indicats en el web: http://www.eim.ub.edu/novetats/horaris_coordinadors.php
d) En cas de no tenir cap document inclòs als apartats a), b) o c), es podrà acreditar la capacitació lingüística realitzant una Prova de Nivell, de l’idioma corresponent, organitzada per l’EIM. Les taxes ascendeixen a 75€.

. MATRÍCULA: del 21/11/16 al 20/12/16. Consulteu inscripcions.


En la sol·licitud de la plaça de mobilitat Erasmus, caldrà que indiqueu que esteu inscrits a les proves de nivell i haureu de lliurar a Secretaria el resguard d’inscripció a la prova, que servirà de document justificant fins al moment en què l’EIM publiqui els resultats.


Un cop us sigui assignada la plaça de mobilitat, podeu consultar informació de Cursos subvencionats per a estudiants de Mobilitat Internacional UB en el web:
http://www.eim.ub.edu/documentacio/mostra_document.php?id=31

Trobareu més informació complementària a:
- Zona Privada del web de l'escola
- Universitat de Barcelona

Podeu adreçar les vostres consultes a: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Data de creació: 9 de novembre de 2016