PROCEDIMENTS D’ADMISSIÓ.

Segons els estudis previs que tingueu, hi ha diferents vies per accedir al Grau en Publicitat i Relacions Públiques:

  • PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA: 

- Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superat les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
- Haver obtingut un títol de formació professional: Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior.
- Haver superat les Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.
- Haver superat les Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys i una entrevista personal.
- Ser més gran de 40 anys i haver acreditat una experiència laboral o professional prèvia en el camp de la Publicitat i les Relacions Públiques.
- Haver obtingut una titulació universitària.

  • RECONEIXEMENT D'ESTUDIS UNIVERSITARIS ESPANYOLS NO FINALITZATS (TRASLLAT D'EXPEDIENT).

  • CONVALIDACIÓ PARCIAL D'ESTUDIS UNIVERSITARIS CURSATS A L'ESTRANGER.

 

Futurs alumnes
Ensenyament: Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Assumpte Període de l'any 2019 Documentació necessària On...
Preinscripció universitària *

pendent publicació

Consulteu a:
Oficina d’Accés a la UniversitatOficina
d'Accés a la Universitat

Consulta primera assignació de places * pendent publicació
Sol·licitud d'assignació definitiva de la plaça obtinguda *

pendent publicació

Imprescindible
activar el "botó" d'assignació definitiva
Consulta d'assignació definitiva de la plaça obtinguda *

pendent publicació

Consulteu a:
Oficina d’Accés a la Universitat
Consulta segona assignació de places de juny *

pendent publicació

 Consulteu a:
Oficina d’Accés a la Universitat
Matrícula

* Seran les dates que definitivament estableixi la Generalitat.