Matrícula

Preinscripció i reserva de plaça: obert tot l’any.

Període de matriculació: Del 15 al 30 de juny

Reserva de plaça: 1000€

Sol·licita més informació a coordinacionmaster@esrp.net

Documentació a presentar

Títol oficial espanyol:

• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

• Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.

• Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l’estudiant.

Títol expedit per universitats o institucions estrangeres d’educació superior:

• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
• Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial de la legalització del títol que dóna accés al màster.
• Si el títol no està legalitzat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s’ha obtingut el títol o per l’autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d’acreditar que permet accedir a estudis de màster en aquell país. Si això no és possible, s’ha d’indicar a quin nivell superior d’estudis dóna accés aquest títol.
• En cas que el títol hagi estat expedit en una universitat de parla no hispana, cal aportar-ne una traducció jurada.
• Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.

 

Legalització dels documents expedits a l’estranger

El procés de legalització de la documentació expedida a l’estranger segueix diferents vies, segons el país d’origen:

  • Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu: no s’exigeix cap tipus de legalització. Igualment, s’eximeixen de legalització els documents expedits per Suïssa, per acord bilateral amb la Unió Europea.
  • Per als documents expedits en països que han subscrit el Conveni de la Haia de 5 d’octubre de 1961 és suficient la legalització única o «postil·la» emesa per les autoritats competents del país.
  • Els documents expedits en països que han subscrit el Conveni Andrés Bello s’han de legalitzar per via diplomàtica. Per a això, s’han de presentar a:

– Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i en el ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.

– Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir els documents.

– Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país que expedeix els documents.

Quan el país també és signant del Conveni de la Haia, es pot seguir el procediment establert per a aquest conveni, que és més senzill.

  • Documents expedits a la resta de països: s’han de legalitzar per via diplomàtica. Per fer aquest tràmit s’han de presentar al:

– Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i en el ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.

– Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir els documents esmentats.

– Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país que expedeix els documents.

Si els documents han estat expedits per les autoritats diplomàtiques o consulars d’altres països a Espanya, també s’han de legalitzar al Ministerio de Asuntos Exteriores espanyol.

 

Títols i certificacions acadèmiques expedides al Regne Unit

No es requerirà la postil·la del Conveni de la Haia en els documents acadèmics procedents d’universitats i altres centres i institucions d’educació superior del Regne Unit que hagin estat presentats davant les autoritats espanyoles abans de l’1 de juliol de 2021.

Traducció dels documents expedits a l’estranger

Les normes reguladores dels procediments administratius exigeixen que els documents expedits a l’estranger vagin acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català. La traducció oficial es pot fer:

  1. Mitjançant un traductor jurat o traductora jurada, que ha de tenir l’autorització corresponent o ha d’estar inscrit a Espanya.
  2. Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
  3. Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.
  4. Mitjançant un traductor o traductora oficial a l’estranger, la signatura del qual ha d’estar legalitzada degudament.

Més informació

Web del Ministerio de Asuntos Exteriores

 

Translate »