Metodologia Docent

La nostra metodologia docent posa a disposició de l’alumnat la totalitat dels materials, que permetran adquirir els coneixements teòrics requerits i desenvolupar les activitats obligatòries de cada assignatura de manera autònoma. També li permet verificar en tot moment el seu nivell d’aprenentatge mitjançant un sistema d’autoavaluació automatitzat.

Aquests estudis es poden cursar en modalitat online o presencial. En els dos casos l’alumnat tindrà a la seva disposició un acompanyament personalitzat per part de les següents figures:

  • Docents de totes les assignatures, amb qui realitzarà tutories adapades tant en horari com en contingut.
  • Coordinador/a del màster, amb qui podrà concertar tutories personalitzades sobre qualsevol qüestió que ho requereixi: organització del curs, orientació acadèmica, etc.

Translate »