Metodologia Docent

La nostra metodologia docent posa a disposició de l’alumnat la totalitat de materials necessaris pel desenvolupament formatiu. També li permet verificar en tot moment el seu nivell d’aprenentatge mitjançant un sistema d’autoavaluació automatitzat.

Aquests estudis es poden cursar en modalitat online o presencial. En els dos casos l’alumnat tindrà el seguiment del docent responsable de l’assignatura i el servei d’acció tutorial i d’acollida.

Translate »