Metodologia Docent

El Grau en Publicitat Relacions Públiques i Màrqueting de la UB està acreditat per l’AQU
–Agència de Qualitat Universitària de Catalunya– per ser impartit en format presencial i, també,
no presencial.

Per aquest motiu, la nostra metodologia docent posa a disposició de l’alumnat la totalitat de
materials necessaris pel desenvolupament formatiu. També li permet verificar en tot moment
el seu nivell d’aprenentatge mitjançant un sistema d’autoavaluació automatitzat.

 

Translate »