Ocupabilitat a l’Escola

Les dades d’inserció laboral s’extreuen de diverses fonts, les principals de les quals són les ofertes de feina per a titulats i les ofertes de convenis de pràctiques per a estudiants que es reben al centre.

D’altra banda, també s’obtenen resultats de l’enquesta de satisfacció i ocupació dels titulats que se’ls facilita quan passen a recollir el títol, aproximadament un any després de la seva titulació. Les dades fan referència a titulats de les titulacions que s’imparteixen actualment al centre i, també, a títols ja extingits (Tècnic en Relacions Públiques, Graduat en Relacions Públiques i Comunicació de les Organitzacions, Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques).

Translate »