Opinió de l’alumnat sobre la docència

Els alumnes omplen les enquestes semestrals relacionades amb la docència del semestre que està finalitzant. S’omple una enquesta per a cada assignatura.

Un cop valorats els resultats als òrgans corresponents (Comissió Executiva, Comissió de Delegats i Consell Rector), les conclusions de la valoració i, si escau, les propostes de millora aportades, passen a formar part dels informes de seguiment de les titulacions.

Translate »