Pla d’Estudis (en extinció)

FB: Formació Bàsica      OB: Obligatòria      OT: Optativa      PR: Pràctiques      TR: Treball Fi de Grau

Primer Curs PRIMER SEMESTRE Crèdits Tipus
Teoria de l’Opinió Pública 6 FB
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions 6 FB
Psicologia Social i del Consum 6 FB
Principis de Màrqueting 6 OB
Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia 6 FB
SEGON SEMESTRE
Principis de Sociologia 6 FB
Estructura del sistemes Comunicatius II: Sectors 6 FB
Teoria de la Publicitat 6 OB
Teoria de les Relacions Públiques 6 FB
Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques 6 FB
Segon Curs TERCER SEMESTRE
Teoria de la Comunicació 6 FB
Dret Públic i Privat 6 FB
Redacció en Relacions Públiques 6 OB
Redacció Publicitària 6 OB
Redacció Periodística 6 OB
QUART SEMESTRE
Principis d’Economia 6 FB
Tècniques d’Investigació Sociològica 6 OB
Documentació Informativa 6 OB
Retòrica i Oratòria 6 OB
Anglès: Expressió Escrita 6 OB
Tercer curs CINQUÈ SEMESTRE
Tècniques Publicitàries 6 OB
Tècniques de Relacions Públiques 6 OB
Creativitat Publicitària 6 OB
Pla de Màrqueting 6 OB
Gestió Empresarial i Financera 6 OB
SISÈ SEMESTRE
Planificació i Mitjans Publicitaris 6 OB
Legislació Publicitària i de RRPP 6 OB
Recursos Humans 6 OB
Anglès: Expressió Oral 6 OB
Una assignatura optativa 6 OT
  SETÈ SEMESTRE    
Pràctiques I 6 PR
Dues assignatures optatives 12 OT
Metodologia de l’Activitat Publicitària 6 OB
Metodologia de l’Activitat de Relacions Públiques 6 OB
VUITÈ SEMESTRE    
Pràctiques II 6 PR
Dues assignatures optatives 12 OT
Taller de Publicitat i Relacions Públiques 6 OB*
Treball de Fi de Gau 6 TR

(*) L’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques està estructurada de manera que l’estudiant pugui triar, en funció dels seus interessos personals i vocacionals, entre els diferents mòduls o tallers programats al llarg dels quatre cursos acadèmics.

Cada mòdul o taller correspon a un terç de l’assignatura i cal superar-ne tres per aprovar-la. La qualificació definitiva serà la mitjana aritmètica de les tres notes obtingudes (les tres millors per a aquells estudiants que desitgin cursar tallers o mòduls addicionals) i es reflectirà formalment en l’expedient acadèmic de l’estudiant en el vuitè semestre (últim curs).

ASSIGNATURES OPTATIVES (6 cr cada una)

Agenda Setting i Grups de Pressió Publicitat en Sectors Especialitzats
Comportament Social i Dinàmica de Grups Relacions Públiques en Sectors Especialitzats
Lideratge i Formació d’Equips de Treball Responsabilitat Social Corporativa
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat Sistemes d’Organització Política i Administrativa
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques Tècniques de Negociació i Presa de Decisions
Protocol: Teoria i Tècnica Programa de Mobilitat
Translate »