Pla Estratègic

Missió

L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre d’educació superior de caràcter universitari adscrit a la Universitat de Barcelona. La titularitat de l’Escola correspon a la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP) organització sense ànim de lucre i de titularitat privada.

 

La missió de l’Escola és la de proposar, promoure i portar a terme programes d’estudi i investigació científica i tècnica, dins l’ensenyament superior, vinculats a les activitats professionals i acadèmiques inherents a les relacions publiques, la publicitat i el màrqueting en el context de les ciències socials i, concretament en les ciències de la gestió, organització, informació i comunicació.

 

En aquest sentit es coordinen línies de col·laboració, tant en el context nacional com l’internacional amb universitats, empreses, organismes públics i associacions professionals amb finalitats i objectius coincidents  pel que fa a l’ensenyament, investigació i difusió de la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting.

 

La seva activitat es desenvolupa mitjançant:

 • Processos d’anàlisi i investigació de l’entorn d’activitat econòmica general i del sector.
 • Vinculació a referents nacionals i internacionals del sector professional (publicitat, relacions públiques i màrqueting).
 • Vinculació a referents nacionals i internacionals d’Educació Superior en publicitat, relacions públiques i màrqueting.
 • Persones competents, motivades i satisfetes amb la tasca feta per l’Escola.
 • Compromís amb la sostenibilitat.
 • Respecte als valors que es defineixen tot seguit. 

Valors

 • Foment de la docència universitària i la investigació en publicitat, relacions publiques i màrqueting.

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou el desenvolupament de projectes acadèmics i investigacions científiques encaminades a la formació i recerca en publicitat, relacions publiques i màrqueting.

 • Tractament èticament responsable de la formació i l’activitat professional.

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona treballa en els seus plans formatius en la difusió i promoció dels codis deontològics que regulen la praxi professional i la igualtat de gèneres.

  • Foment de la cooperació.

  L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou accions conjuntes amb altres institucions d’ensenyament superior, nacionals i internacionals, que tinguin interessos semblants en formació i/o investigació.

  • Orientació a les necessitats formatives i de investigació del sector.

  L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou accions conjuntes amb associacions professionals i gremials i amb el Col·legi Oficial del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya per tal de conèixer les inquietuds i necessitats d’empreses i institucions en relació a la formació necessària dels seus futurs empleats i empleades. Igualment es treballa per aconseguir línies de col·laboració específiques que facilitin sinèrgies empresa-universitat.

  • Orientació a les necessitats formatives de l’estudiantat.

  L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona recull informació encaminada a optimitzar la seva oferta formativa en funció de la tipologia de l’estudiantat per a cada titulació, així com facilitar els recursos materials necessaris d’acord amb el concepte HALC (Hybrid Active Learny Classroom)

  • Orientació a l’usuari.

  L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona ofereix un servei àgil, eficient i personalitzat, sensible a les necessitats dels usuaris (administració pública, alumnat, docents, personal d’administració i serveis, empreses i institucions col·laboradores en programes de pràctiques i/o borsa de treball).

  • Pro activitat.

  L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona pren la iniciativa en el desenvolupament de les seves accions, preveu les necessitats per desenvolupar-les i aporta solucions que satisfacin l’interès públic dins el compliment de la normativa vigent.

  • Garantia de qualitat.

  L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona garanteix la qualitat de la seva activitat, mitjançant l’avaluació periòdica interna i externa de les seves titulacions d’acord amb els estàndards establerts.

  • Eficàcia i eficiència.

  L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona pretén assolir els seus objectius optimitzant els mitjans humans, tècnics i materials de què disposa.

  • Promoure la sostenibilitat.

  L’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar el 25 de setembre de 2015 l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb un sistema de 17 objectius (ODS). L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou accions i iniciatives fruit del seu compromís amb la societat i l’entorn, impulsa en el marc de l’Agenda 2030 diferents perspectives (recerca, docència i comunitat) i des de tots els àmbits de coneixement que li són propis.

  • Igualtat de gènere.

  L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona incorpora la perspectiva de gènere en els plans d’estudis de manera transversal, així com la contribució de les dones en els àmbits de coneixement des d’un punt de vista acadèmic, investigador i professional.

   

  L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona pretén assolir els seus objectius optimitzant els mitjans humans, tècnics i materials de què disposa.

   

  EIXOS ESTRATÈGICS VISIÓ EL 2030 OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS
  1.-Direcció i organització

  – Som una organització  eficient  compromesa amb el desenvolupament sostenible, flexible, amb un bon ús dels recursos tecnològics, una activitat ben planificada.

  -Generem confiança als nostres usuaris.

  -Promoure els objectius del desenvolupament sostenible (ODS).

  – Aconseguir un alt grau de satisfacció dels nostres usuaris.

   

   – Assegurar la millora contínua dels programes formatius.

  -Optimitzar  els mecanismes d’informació per millorar la satisfacció dels usuaris.

  -Perfeccionar el sistema de planificació, comunicació i seguiments interns que ens permeten ser eficaços i eficients en els nostres procediments.

  -Promoure la millora constant de la cultura de qualitat del centre i del seu sistema de garantia interna de la qualitat.

  -Promoure la igualtat entre els gèneres.

  -Promoure la recerca i la innovació per genera nou coneixement i noves solucions a les problemàtiques plantejades per la societat. 

  2.- Elaboració Projectes formatius

  -Incorporem noves propostes formatives.

  -S’ha establert un marc formal de col·laboració amb empreses i institucions que facilita

  sinèrgies empresa-universitat.

  -Incrementar la proposta acadèmica en graus i/o postgraus.

  -Potenciar la innovació i la recerca.

  -Dinamitzar vincles empresa-universitat: investigacions “ad hoc”, formació.

  -Respondre a les necessitats declarades per les empreses pel que fa a formació i investigació.

  -Crear grups de recerca propis.

  -Consolidar la proposta acadèmica (Doctorat).

  3.- Comunicació -Contribuïm a un millor coneixement per part de la societat de la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting tant acadèmica com professionalment. -Aconseguir un millor coneixement per part de la societat dels objectius, procediments, tècniques i eines de l’activitat professional de publicitat, relacions públiques i el  màrqueting  i de la seva formació en l’àmbit universitari.

  -Disposar d’informació adequada en contingut, estil, format, objectius sostenibles i consistència sobre les activitats desenvolupades.

  -Promoure i fer visible les activitats docents, de recerca i transferència dutes a terme per l’Escola, mitjançat la web i altres canals.

   4.- Persones  -Som una organització amb personal competent, motivat, satisfet i compromès amb el desenvolupament de les seves funcions de manera proactiva, sostenible i èticament responsable.

  -Disposar d’un pla integral de recursos humans.

   

  -Optimitzar el pla integral per a personal docent i d’administració i serveis que inclou projecció professional i formació continuada. 

  5.- Relacions externes

  -Continuem tenint presència destacada i positiva en l’àmbit de l’educació superior en publicitat, relacions públiques i  màrqueting .

  Som un referent positiu en el sector d’activitat econòmica.

  -Millorar el reconeixement nacional i internacional de la nostra organització.

   

  -Perfeccionar el protocol d’actuació per l’establiment de relacions nacionals i internacionals acadèmiques i professionals.

  -Mantenir una presència en els fòrums de debat i en les organitzacions internacionals.

  6.- Estudiants -Som un referent positiu per als estudiants universitaris i preuniversitaris amb interès en la publicitat, relacions públiques i màrqueting. -Consolidar la participació dels estudiants en les activitats d’organització acadèmica de l’escola.

  -Optimitzar el procediment de participació de l’alumnat en el Programa de Qualitat de l’escola.

  -Fomentar la presència d’estudiants en els òrgans i comissions de l’Escola.

  7.- Espais -Gaudim d’unes instal·lacions sostenibles i adequades a les necessitats d’aprenentatge i formatives d’una escola universitària. -Mantenir les instal·lacions i els equipaments amb tecnologies  innovadores  respectant la sostenibilitat i a partir dels principis i concepte de HALC  (Hybrid Active Learning Classroom).

  -Prioritzar solucions ergonòmiques vinculades amb l’espai i el seu ús.

  -Prioritzar solucions operatives respecte a sonoritat i lluminositat de l’espai. 

   

   

   

  Translate »