Pla Estratègic

Missió

L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre d’educació superior de caràcter universitari adscrit a la Universitat de Barcelona. La titularitat de l’Escola correspon a la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP) organització sense ànim de lucre i de titularitat privada.

La missió de l’Escola és la de proposar, promoure i portar a terme programes d’estudi i investigació científica i tècnica, dins l’ensenyament superior, vinculats a les activitats professionals i acadèmiques inherents a les relacions publiques, la publicitat i el màrqueting en el context de les ciències socials i, concretament en les ciències de la gestió, organització, informació i comunicació.

En aquest sentit es coordinen línies de col·laboració, tant en el context nacional com l’internacional amb universitats, organismes públics i associacions professionals amb finalitats i objectius coincidents  pel que fa a l’ensenyament, investigació i difusió de la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting.

 

La seva activitat es desenvolupa mitjançant:

 • Processos d’anàlisi i investigació de l’entorn d’activitat econòmica general i del sector.

 • Vinculació a referents nacionals i internacionals del sector professional (publicitat, relacions públiques i màrqueting).

 • Vinculació a referents nacionals i internacionals d’Educació Superior en publicitat, relacions públiques i màrqueting.

 • Persones competents, motivades i satisfetes amb la tasca feta per l’Escola.

 • Respecte als valors que es defineixen tot seguit.

Valors

 • Foment de la docència universitària i la investigació en publicitat i relacions públiques

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou el desenvolupament de projectes acadèmics i investigacions científiques encaminades a la formació i recerca en publicitat, relacions publiques i màrqueting .

 • Tractament èticament responsable de la formació i l’activitat professional

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona treballa en els seus plans formatius en la difusió i promoció dels codis deontològics que regulen la praxi professional.

 • Foment de la cooperació

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou accions conjuntes amb altres institucions d’ensenyament superior, nacionals i internacionals, que tinguin interessos semblants en formació i/o investigació.

 • Orientació a les necessitats formatives i de investigació del sector

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou accions conjuntes amb associacions professionals i gremials i amb el Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya per tal de conèixer les inquietuds i necessitats d’empreses i institucions en relació a la formació necessària dels seus futurs empleats i empleades. Igualment es treballa per aconseguir línies de col·laboració específiques que facilitin sinèrgies empresa-universitat.

 • Orientació a les necessitats formatives de l’estudiantat

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona recull informació encaminada a optimitzar la seva oferta formativa en funció de la tipologia de l’estudiantat per a cada titulació.

 • Orientació a l’usuari

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona ofereix un servei àgil, eficient i personalitzat, sensible a les necessitats dels usuaris (administració pública, alumnat, docents, personal d’administració i serveis, empreses i institucions col·laboradores en programes de pràctiques i/o borsa de treball).

 • Proactivitat

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona pren la iniciativa en el desenvolupament de les seves accions, preveu les necessitats per desenvolupar-les i aporta solucions que satisfacin l’interès públic dins el compliment de la normativa vigent.

 • Garantia de qualitat

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona garanteix la qualitat de la seva activitat, mitjançant l’avaluació periòdica interna i externa de les seves titulacions d’acord amb els estàndards establerts.

 • Eficàcia i eficiència

L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona pretén assolir els seus objectius optimitzant els mitjans humans, tècnics i materials de què disposa.

Eixos estratègics

Visió el 2022 Objectius estratègics

Objectius operatius

Direcció i organització
 • Som una organització eficient, flexible, amb un bon ús dels recursos tecnològics i una activitat ben planificada.
 • Generem confiança als nostres usuaris.
 • Aconseguir un alt grau de satisfacció dels nostres usuaris.
 • Optimitzar  els mecanismes d’informació per millorar la satisfacció dels usuaris.
 • Perfeccionar  el sistema de planificació, comunicació i seguiments interns que ens permeten ser eficaços i eficients en els nostres procediments.
 • Promoure la millora constant  de la cultura de qualitat del centre i del seu sistema de garantia interna de la qualitat.
Elaboració projectes formatius
 • S’han incorporat noves propostes formatives.
 • S’ha establert un marc formal de col·laboració amb empreses i institucions que facilita sinèrgies empresa-universitat.
 • Incrementar la proposta acadèmica en graus i/o postgraus.
 • Dinamitzar vincles empresa-universitat: investigacions “ad hoc”, formació.
 • Respondre a les necessitats declarades per les empreses pel que fa a formació i investigació.
Comunicació
 • Contribuïm a un millor coneixement per part de la societat de la publicitat i les relacions públiques tant acadèmica com professionalment.
 • Aconseguir un millor coneixement per part de la societat dels objectius, procediments, tècniques i eines de l’activitat professional de publicitat i relacions públiques i de la seva formació en l’àmbit universitari.
 • Disposar d’informació adequada en contingut, estil, format i consistència sobre les activitats desenvolupades.
Persones
 • Som una organització amb personal competent, motivat, satisfet i compromès amb el desenvolupament de les seves funcions de manera proactiva i èticament responsable.
 • Disposar d’un pla integral de recursos humans.
 • Optimitzar el pla integral per a personal docent i d’administració i serveis que inclou projecció professional i formació continuada.
Relacions externes
 • Tenim presència destacada i positiva en l’àmbit de l’educació superior en publicitat i relacions públiques.
 • Som un referent positiu en el sector d’activitat econòmica.
 • Millorar el reconeixement nacional i internacional de la nostra organització
 • Perfeccionar el protocol d’actuació per l’establiment de relacions nacional i internacionals acadèmiques i professionals.
 • Mantenir una presència en els fòrums de debat i en les organitzacions internacionals.
Estudiants
 • Som un referent positiu per als estudiants universitaris i preuniversitaris interessats en la publicitat i les relacions públiques.
 • Consolidar la participació dels estudiants en les activitats d’organització acadèmica de l’escola.
 • Optimitzar el procediment de participació de l’alumnat en el Programa de Qualitat de l’escola.
Espais
 • Estem instal·lats en una nova seu sostenible i adequada a les necessitats d’aprenentatge i formatives d’una escola universitària.
 • Espais adequats a l’ús i equipats amb tecnologies innovadores.
 • Prioritzar solucions ergonòmiques vinculades amb l’espai i el seu ús.
 • Prioritzar solucions operatives respecte a sonoritat i lluminositat de l’espai.

Aprovat per la Comissió Executiva: 16 de juny de 2014.
Ratificat pel Consell Rector: 25 de juny de 2014.

Translate »