Gestió de Processos

El SAIQU de l’Escola inclou tots els processos que gestiona el sistema de qualitat i que defineixen el seu abast. Aquests processos específics de qualitat (PRO) descriuen les accions rellevants per a la millora continua dels ensenyaments.

Els processos del SAIQU estan interrelacionats amb els processos transversals definits per el sistema de qualitat de la UB.

PROCESSOS ESPECÍFICS DE QUALITAT
PROCESSOS ESTRATÈGICS
PROES1 Definició, desplegament i objectius de la política de la qualitat del centre
PROES2 Revisió dels Sistema d’assegurament intern de la qualitat
PROES3 Gestió dels programes formatius en el marc VSMA
PROES4 Definició de polítiques de PDI i PAS
PROCESSOS CLAU
PROCLAU5 Definició del perfil d’ingrés, admissió i matriculació dels estudiants de Grau
PROCLAU6 Definició del perfil, selecció i matriculació dels estudiants de Màster
PROCLAU7 Orientació a l'estudiant de Grau i Màster
PROCLAU8 Planificació i gestió docent: Desenvolupament de l'ensenyament (Docència)
PROCLAU9 Gestió del Treball de Graus i Màster
PROCLAU10 Gestió de peticions
PROCLAU11 Gestió de les Pràctiques
PROCLAU12 Gestió de la mobilitat
PROCLAU13 Publicació i actualització de la informació pública
PROCESSOS SUPORT
PROSUP14 Formació Continuada
PROSUP15 Gestió i millora dels recursos materials
PROSUP16 Gestió i millora dels serveis
PROSUP17 Gestió documental
Translate »