DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula  Informació Pública Professorat
Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament Resultats Orientació a l’estudiant

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DOCENT
Curs Valor

Publicació de plans docents de les assignatures programades

% de plans docents publicats.

21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Informes de coordinació i actualització de continguts de les assignatures impartides

% d’informes de coordinació i actualització de continguts respecte la totalitat d’assignatures impartides.

21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon
24/25 No correspon

 Informes Globals de Coordinació Horitzontal i Vertical

Nombre d’informes globals derivats de la coordinació horitzontal i vertical dividit pel nombre d’assignatures programades.

21/22 2
22/23 2
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Ràtio del total de crèdits matriculats entre total d’estudiants:

Mitjana aritmètica entre el nombre total de crèdits matriculats dividit pel total d’estudiants

21/22
22/23
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Estudiants repetidors per ensenyament:

Rati resultant de dividir el nombre total de repetidors (segones matrícules i ss) pel total d’estudiants matriculats.

21/22 0
22/23 0,005%
21/22 0,004%
24/25 No correspon

Taxa d’estudiants que realitzen el Treball Final de Màster

Percentatge d’estudiants que s’han presentat al TFG respecte al total d’estudiants matriculats.

21/22 No correspon (n-3) 
22/23 No correspon  (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible en (n)

Taxa d’estudiants que no aproven el Treball Final Grau

Percentatge d’estudiants que suspenen el TFG respecte al total d’estudiants matriculats.

21/22 No correspon (n-3) 
22/23 No correspon  (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible en (n)

Taxa d’estudiants alta qualificació del Treball Final Grau

Percentatge d’estudiants amb una qualificació del TFG >8 respecte al total d’estudiants que l’han aprovat.

21/22 No correspon  (n-3)
22/23 No correspon  (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible en (n)

Activitats Formatives

  • Assignatures de Formació Bàsica, Obligatòries i Optatives de 6 ECTS
  • Pràctiques Professionals (op) 12 ECTS
  • Treball de Fi de Grau 12 ECTS

21/22 Detall
22/23
23/24
24/25
Nombre d’accesos a l’Aula Virtual 21/22 94.746
22/23 168.080
23/24 189.489
24/25 No correspon
Mitjana d’accesos a l’Aula Virtual per alumne matriculat 21/22 3,7
22/23 3,4
23/24 3,8
24/25 No correspon

Nombre d’accessos al Campus (inclou Secretaria Virtual)

21/22 5.320
22/23 12.115
23/24 31.161
24/25 No correspon
Mitjana d’accessos al Campus per alumne matriculat (Inclou Secretaria Virtual) 21/22 33
22/23 39
23/24 60
24/25 No correspon
Translate »