Procediments de Qualitat

PROCESSOS GENERALS DE QUALITAT

PGQ 011     Gestió documental
PGQ 020     Definició de polítiques del PDI i PAS
PGQ 030     Gestió del PDI i PAS
PGQ 040
PGQ 050
PGQ 060
PGQ 070
PGQ 080    Qualitat dels programes formatius

 

PROCESSOS ESPECÍFICS DE QUALITAT

 PEQ 010    Definició de la política i els objectius de la qualitat del centre
 PEQ 011    Redacció, revisió i distribució dels procediments específics del SAIQU
 PEQ 020    Gestió dels programes formatius en el marc VSMA
 PEQ 021    Formació continuada
 PEQ 030    Definició del perfil d’ingrés, admissió i matriculació dels estudiants de Grau
 PEQ 040    Definició del perfil, selección i matrículació dels estudiants de Màster
 PEQ 050    Orientació a l’estudiant de Grau i Màster
 PEQ 060    Planificació i gestió docent: Desenvolupament de l’ensenyament (Docència)
 PEQ 061    Gestió del Treballs Finals: TFG/TFM
 PEQ 070    Gestió de les Pràctiques Externes
 PEQ 080    Gestió de la Mobilitat Internacional de l’estudiant
 PEQ 090    Gestió de la Mobilitat Nacional de l’estudiant
 PEQ 100    Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments
 PEQ 110    Gestió i millora dels recursos materials
 PEQ 120    Gestió i millora dels serveis
 PEQ 130    Anàlisi de Resultats
 PEQ 140    Publicació i actualització de la información pública
Translate »