Què és el SAIQU?

El SAIQU és el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat, que integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat de les titulacions del centre.

Intervé en tots els processos que es relacionen amb l’aprovació, el seguiment i l’avaluació de les titulacions, d’acord amb la legislació vigent i en el marc VSMA. La seva finalitat és garantir l’assoliment dels objectius associats a la formació i la seva millora contínua.

La seva tasca es basa en tres eixos: planificació i documentació del sistema, organització de la gestió basada en processos i introducció del retiment de comptes. Més en concret, el SAIQU abasta:

  • Política i objectius de qualitat, que són coneguts i accessibles públicament per tal de fomentar i consolidar la cultura de la qualitat.
  • Disseny, manteniment i renovació de l’oferta formativa, tot desenvolupant mecanismes i metodologies per a l’aprovació, l’avaluació i la millora contínua de la qualitat.
  • Desenvolupament de l’ensenyament, de pràctiques externes, mobilitat i altres actuacions orientades als estudiants, a través de procediments de qualitat establerts.
  • Personal acadèmic i d’administració i serveis, respecte al qual es mira de garantir que l’accés, la gestió, la formació i el compliment de funcions es duen a terme de forma adequada.
  • Serveis i recursos materials, dissenyats, gestionats i millorats mitjançant procediments i mecanismes establerts per garantir el desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.
  • Resultats de la formació, incloent-hi resultats de rendiment acadèmic, resultats d’inserció laboral i resultats de satisfacció dels grups d’interès, que es mesuren, analitzen i tenen en compte per a la presa de decisions i la millora de la qualitat.
  • Informació pública relativa a les titulacions, elaborada, revisada i actualitzada de forma periòdica i sistemàtica a través de procediments establerts.

La tasca del SAIQU es veu principalment reflectida en dos elements fonamentals: la Junta d’Escola (Comissió de Qualitat) i els procediments de qualitat que elabora i implanta per tal de sistematitzar i optimitzar la gestió dels processos.

Translate »