Reconeixement d’Activitats Institucionals Universitàries 

Poden ser objecte de reconeixement activitats institucionals de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat de Barcelona o d’altres universitats que el / la estudiant hagi dut a terme dintre del mateix període en què es cursa l’ensenyament.

Per fer la sol·licitud de reconeixement, cal lliurar a la Secretaria de l’Escola la següent documentació:

 1. Instància Normalitzada (descarrega aquí).
 2. Certificat en el qual consti:
   • Nom i cognoms del / de la estudiant.
   • Nom de l’activitat.
   • Període de realització.
   • Hores de dedicació o crèdits ECTS aprovats.
   • Qualificació d’”Apte” o de “No Apte”

 

Translate »