Reconeixement d’Experiència Professional 

Únicament pot ser objecte de reconeixement l’experiència laboral i professional que estigui relacionada amb les competències del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting.

Requisits i Sol·licitud

Consulteu el termini per a presentar la següent documentació:

  1. Instància Normalitzada (descarrega aquí).
  2. Currículum.
  3. Informe de Vida Laboral. Document oficial en el qual es recullen els períodes en què s’ha estat cotitzant en el sistema de la Seguretat Social; es pot demanar en qualsevol oficina de la Seguretat Social.
  4. Informe de l’empresa (imprès amb el seu paper oficial i amb el logo corresponent) en el qual s’especifiquin:
    • Nom complet de l’estudiant i DNI.
    • Dates en les que ha treballat a l’empresa i hores de dedicació setmanals.
    • Tasques que ha dut a terme l’estudiant.
    • Càrrec que ocupava i persones a càrrec seu, si s’escau.
    • Competències i habilitats que ha assolit.
    • Nom i càrrec de la persona que emet l’informe, firma i segell de l’empresa.
  5. Autoinforme de l’estudiant en el qual justifiqui el seu aprenentatge i argumenti la consecució de, com a mínim10 de les competències del grau (*) que ha adquirit en el seu àmbit laboral.

         (*) Disponibles al Pla Docent de totes les assignatures.

L’estudiant podrà optar al reconeixement de, com a màxim, 12 ECTS corresponents a l’optativitat del grau.

La Comissió reunida a tals efectes emetrà la resolució definitiva en base a la documentació facilitada per l’estudiant.

Translate »