Seguiment

Les agències d’avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats. El seguiment té com a objectiu bàsic ser una eina útil per a la gestió de la universitat, que permeti l’avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l’anàlisi de dades i indicadors, i l’elaboració, si escau, de propostes de millora per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament.

El seguiment de les diferents titulacions del centre es duu a terme a través del SAIQU, sota la coordinació de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB. Aquest seguiment es materialitza en un informe de seguiment de les diferents titulacions, que es posa a disposició d’AQU Catalunya. Els informes són la base per a les propostes de modificacions i suposen una font d’evidències per al procés d’acreditació.

Translate »