Verificació / Modificació

Verificació
Les propostes de noves titulacions oficials s’han de sotmetre a un procés d’avaluació prèvia: la verificació.

En aquest procés, els centres elaboren una memòria de verificació amb el disseny complet de la titulació des de diferents dimensions. Les agències de qualitat (abans ANECA, actualment AQU) emeten un informe d’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats (CU), que elabora un informe final de verificació, atès que és l’òrgan responsable de la verificació final.

Modificació
Les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment, en són el resultat natural i esperat. En cas que les modificacions siguin substancials i afectin a la naturalesa i objectius del títol verificat, cal reverificar la titulació com si fos nova i dissenyar l’extinció de  l’anterior. Igual que en el procés de verificació, AQU elaborarà un informe preceptiu i determinant que remetrà al Consejo de Universidades.

En cas de modificacions de menor importància, AQU té la competència per emetre l’informe final favorable a les modificacions proposades.  El resultat del procés de modificació es tradueix en la memòria de verificació modificada amb la introducció dels canvis.

Translate »