Comissió de Qualitat

La Junta d’Escola és una estructura interna del centre. Ha estat creada com a instrument consultiu amb dependència funcional. La Junta d’Escola té assignades les seves funcions en el seu reglament i conforme a les directrius marcades pels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona.

La Comissió Permanent de la Junta d’Escola és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu que actua per delegació expressa de la Junta d’Escola. Col·labora amb les tasques que li assignin els òrgans de Govern del centre i, en general, estableix el suport necessari en tots els processos de planificació, avaluació i millora de l’activitat del centre per tal de vetllar com a òrgan responsable del Sistema de Garantia de Qualitat de les titulacions vigents.

Composició

La Junta d’Escola està integrada per la Direcció de l’Escola, el delegat o delegada de la Universitat, i tot el professorat que hi dóna classes d’una manera continuada que estarà representat per un mínim de dos docents i un màxim de quatre. Els estudiants poden designar un delegat per curs. El secretari ha de ser la mateixa persona que ocupa aquest càrrec a l’Escola. Igualment, el titular del centre, podrà designar fins a un màxim de tres representants elegits entre els membres del seu Patronat i/o entre professionals del sector de reconegut prestigi.

La Comissió Permanent de la Junta d’Escola està  formada  per  un  mínim  de  dos  i  un  màxim  de  quatre  membres  nomenats  pel  titular  del  centre  entre  els membres de la Junta d’Escola. Són membres naturals de la Comissió Permanent de la Junta d’Escola la Direcció del  centre,  que  actuarà  com  a  Presidència,  i  la  persona  titular  de  la  Secretaria  General,  que  actuarà  com  a Secretaria.

Funcions

Les funcions de la Junta d’Escola es concreten  en:

 1. Dissenyar i gestionar els processos d’avaluació institucional.
 2. Dissenyar i gestionar els processos d’avaluació i acreditació d’ensenyaments oficials.
 3. Coordinar la gestió de l’avaluació de la docència.
 4. Coordinar la gestió de l’avaluació de la investigació i la innovació.
 5. Establir criteris i directrius per a la gestió de la qualitat interna.
 6. Proporcionar informació als òrgans de govern per a la presa de decisions (inclou elaboració i disseny d’indicadors de qualitat).
 7. Elaborar estudis per a millorar  els ensenyaments.
 8. Promocionar la cultura de la qualitat.
 9. Elaborar informes de caràcter consultiu  quan s’hagin d’imposar sancions greus.

Les  funcions  de  la  Comissió  Permanent  de  la Junta  d’Escola  seran  aquelles  que  li  siguin  encomanades  per  la Junta d’Escola i especialment:

 1. Elaborar i analitzar els processos relacionat amb la gestió de la qualitat.
 2. Preparar les reunions de la Junta d’Escola  per tal d’informar sobre les propostes que cal presentar.
 3.  Fer el seguiment de les propostes en el Pla d’Actuació de l’Escola
Translate »