Junta d’Escola

La Junta d’Escola està integrada per la Direcció de l’Escola, el delegat o delegada de la Universitat, i tot el professorat que hi dona classes d’una manera continuada que estarà representat per un mínim de dos docents i un màxim de quatre. Els estudiants poden designar un delegat per curs. El secretari ha de ser la mateixa persona que ocupa aquest càrrec a l’Escola. Igualment, el titular del centre, podrà designar fins a un màxim de tres representants elegits entre els membres del seu Patronat i/o entre professionals del sector de reconegut prestigi.

Les funcions de la Junta d’Escola es concreten  en:

 1. Dissenyar i gestionar els processos d’avaluació institucional.
 2. Dissenyar i gestionar els processos d’avaluació i acreditació d’ensenyaments oficials.
 3. Coordinar la gestió de l’avaluació de la docència.
 4. Coordinar la gestió de l’avaluació de la investigació i la innovació.
 5. Establir criteris i directrius per a la gestió de la qualitat interna.
 6. Proporcionar informació als òrgans de govern per a la presa de decisions (inclou elaboració i disseny d’indicadors de qualitat).
 7. Elaborar estudis per a millorar els ensenyaments.
 8. Promocionar la cultura de la qualitat.
 9. Elaborar informes de caràcter consultiu  quan s’hagin d’imposar sancions greus.

 

Comissió Permanent de la Junta d’Escola

 La Comissió Permanent de la Junta d’Escola està  formada  per  un  mínim  de  dos  i  un  màxim  de  quatre  membres  nomenats  pel  titular  del  centre  entre  els membres de la Junta d’Escola. Són membres naturals de la Comissió Permanent de la Junta d’Escola la Direcció del  centre,  que  actuarà  com  a  Presidència,  i  la  persona  titular de  la Secretaria  General, que  actuarà  com a Secretaria.

Les funcions de la Comissió Permanent de la Junta d’Escola seran aquelles que li  siguin  encomanades per  la Junta d’Escola i especialment:

 1. Elaborar i analitzar els processos relacionat amb la gestió de la qualitat.
 2. Preparar les reunions de la Junta d’Escola  per tal d’informar sobre les propostes que cal presentar.
 3.  Fer el seguiment de les propostes en el Pla d’Actuació de l’Escola
Translate »