Pla Director

El Pla Director complementa la Política i els Objectius de Qualitat de l’Escola i també s’alinea amb el Pla Estratègic de l’Escola.

Les línies d’actuació del Pla Director es classifiquen segons les àrees en què es desenvolupen i els grups d’interès implicats.

  • Àrees de gestió transversals: principalment, qualitat i informació pública.
  • Àrees de gestió específiques: acadèmica; recerca i transferència; infraestructures i seguretat.

Amb aquestes àrees de gestió es pretén donar resposta a les necessitats dels principals grups d’interès de l’Escola.

Àrees de gestió transversals
Promoure la millora constant de la cultura de qualitat del centre i del seu sistema de garantia interna de la qualitat.
Certificar el sistema de garantia interna de la qualitat dels programes formatius per tal d’assegurar la millora contínua dels ensenyaments de l’Escola.
Estructurar i racionalitzar els mecanismes per a la recollida d’informació per derivar-ne un grup d’indicadors claus per a la presa de decisions.
Promoure i fer visible les activitats docents, de recerca i de transferència dutes a terme per l’Escola, mitjançant la web i altres canals d’informació pública, com un mecanisme clau per al retiment de comptes als seus grups d’interès i a la resta de la societat.
Assegurar que el Pla d’Igualtat de la UB i els protocols que se’n derivin s’implementin i siguin coneguts i seguits pels grups d’interès de l’Escola.
Mantenir presència en els fòrums de debat i en les organitzacions.
Grups d’interès
PDI: Estabilitzar la plantilla docent.
Motivar el professorat per la innovació i millora docent.
Que siguin coneixedors de les normatives acadèmiques.
Conèixer els mecanismes de suport a la docència i el personal d’administració i serveis dedicat a ells.
Conèixer les normatives acadèmiques i polítiques de l’Escola.
Participar en la millora de la qualitat dels processos de l’Escola.
PAS (gestió i administració): Reflexionar sobre les millores en l’eficiència en la gestió administrativa de la docència i la recerca.
Conèixer les normatives acadèmiques i polítiques de l’Escola.
Participar en la millora de la qualitat dels processos de l’Escola.
Estudiants: Intentar fomentar la presència d’estudiants en els òrgans i comissions de l’Escola.
Conèixer i gaudir dels sistemes de acollida, suport i orientació de l’Escola (PAT).
Consolidar la participació dels estudiants en les activitats d’organització acadèmica de l’Escola.
Optimitzar el procediment de participació de l’alumnat en el programa de Qualitat.
Institucions, empreses col·laboradores i ocupadors: Disposar de titulats amb perfils competencials adaptats a les seves necessitats.
Participar en el disseny de l’oferta formativa i el disseny de les titulacions per tal de adaptar-les a les necessitats actuals del mercat laboral.
Tenir garanties de la qualitat de la ensenyament.
Facilitar i fomentar la inserció laboral de titulats.
Assegurar el compliment dels requisits legals, normatives i estàndards de qualitat fixats per les institucions.
Donar suport i fomentar la qualitat dels processos d’ensenyament.
Societat en General: Conèixer l’Escola, la seva política i objectius de Qualitat i els principals resultats acadèmics i dades d’inserció laboral.
Conèixer l’oferta formativa i la seva adequació amb les necessitats de l’entorn laboral actual.
Conèixer les instal·lacions, serveis i recursos de l’Escola.
Àrees específiques
L’àrea acadèmica Assegurar la millora contínua dels programes formatius de grau i màster.
Incrementar la proposta acadèmica (Doctorat).
Fomentar la mobilitat nacional i internacional del estudiants.
Promoure accions per a l’ocupabilitat de les persones titulades.
Dissenyar noves accions de captació d’estudiants.
Incentivar actuacions d’aprenentatge de tots els seus col·lectius.
Donar suport als grups de recerca de l’Escola.
Liderar accions per a la captació d’estudiants de doctorat.
Promoure la participació dels estudiants en accions formatives complementàries orientades al foment de l’emprenedoria.
L’àrea d’infraestructures i seguretat: Vetllar pel manteniment i la renovació contínua de les instal·lacions de l’Escola.
Mantenir les instal·lacions i els equipaments amb tecnologies innovadores.
Buscar l’eficiència en les accions conjuntes amb l’OSSMA i la direcció de l’Escola.

Data d’aprovació Comissió Executiva: 04/06/21

Translate »