DADES I INDICADORS
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Professorat Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

PROFESSORAT
Curs Valor
Nombre total de professorat segons Memòria Verifica (un cop implementat tot l’ensenyament) 19/20 25/4
20/21 25/3
21/22 25/2
22/23 25
23/24 25

Professorat per categoria de permanents i laborals

Professorat per categoria:

 • Acadèmica: Doctors/eres, Doctors/eres acreditats/ades i llicenciats/edes.
 • Laboral: Permanent i No permanent.
 • % de Doctors/eres acreditats/ades.

 

19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon

Hores impartides de docència a l’aula (HIDA) segons categoria de professorat:

 • Acadèmica:Doctors/eres i llicenciats/edes.
 • Laboral: Permanent i No permanent.
 • Total HIDAS impartides.

19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon

Resum hores docència (HIDA) assignatures itinerari curricular:

Hores impartides de docència a l’aula segons:

 • Tipologia : FB, OB , OP i TFG.
 • Nombre de grups.
 • Total ECTS impartits.

 

19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon

Professorat a temps complet (PDI ETC):

Es considera PDI ETC qui imparteix 240 hores de docència en aula.
Font AQU: Evidències i Indicadors recomanats per a la Acreditació de Graus i Màsters.

 

19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon

Formació continuada del professorat i PDI

Rati de professorat i PDI que han participat en activitats formatives pròpies de l’Escola o alienes en un curs acadèmic

19/20 1
20/21 1,68
21/22 1,57
22/23 No correspon
23/24 No correspon

Venia Docendi:

 

 • Docents per gènere.
 • Docents per titulació.
 • Resum estadístic docents.
 • Resum acreditació AQU/ANECA de Doctors i Doctores
19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon
Percentatge de participació a l’enquesta Model 2: Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el/la responsable docent  19/20 35,48 % 
20/21 48,48 %
21/22 33,29 %
22/23 No correspon
23/24 No correspon

Valor mitjà de la satisfacció de tots els estudiants sobre l‘assignatura i el/la responsable docent 

Font: Model 2: Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el/la responsable docent. Mitjana aritmètica de tots els ítems.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

19/20 3,43
20/21 3,59
21/22 3,9
22/23 3,7
23/24 No correspon

 

Translate »