Presentació del SAIQU

 

El Sistema d’Assegurament de la Qualitat és un conjunt organitzat de procediments d’assessorament i gestió que adopta una institució d’educació superior per tal de monitoritzar el seu rendiment i per assegurar la prestació de serveis de qualitat o l’assoliment de millores en la seva qualitat.

El Sistema de Qualitat de l’Escola pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat a l’espai europeu d’educació superior elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen (2005) (veure document pdf), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT  i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministerio de Educación y Ciencia.

L’Escola Superior de Relacions Públiques reafirma el seu compromís amb la gestió de la qualitat integrant totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials en el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), que inclou la definició i documentació dels diferents mecanismes i processos implicats en el disseny i aprovació de les titulacions, el seu seguiment, la seva modificació –si escau, i la seva acreditació (VSMA), tot garantint la millora continuada de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives.

Translate »