Quins són els requisits?

  • Estar en possessió de DNI o NIE vigent.
  • Estar matriculat a 3r curs del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting en l’any acadèmic que es sol·licita la mobilitat.
  • Tenir matriculats un mínim de 30 ECTS en l’any acadèmic que es sol·licita la mobilitat.
  • Haver superat un mínim de 45 crèdits en el curs anterior.
  • Cursar 30 crèdits a la universitat de destí equivalents a l’assignatura optativa «Programa de Mobilitat» (30 ECTS).
Translate »