Quins són els requisits?

  • Estar en possessió de DNI o NIE vàlid.
  • Tenir un mínim de 45 crèdits superats.
  • Tenir una matrícula d’un mínim de 30 crèdits en el curs en que es sol·licita la plaça d’intercanvi.
  • Cursar 30 crèdits a la universitat de destí equivalents a les assignatures optatives del Grau.
  • Acreditar el nivell d’idioma espanyol, en cas de no ser llengua materna.
Translate »