Competències

 • Desenvolupar un pensament reflexiu en el conjunt de la pràctica docent.
 • Gestionar el processos d’ensenyament i aprenentatge de manera sistemàtica i
  coherent.
 • Aplicar diferents metodologies de treball on l’estudiant tingui un paper actiu en el
  procés d’aprenentatge, avaluar-ne el funcionament i proposar accions de millora.
 • Utilitzar adequadament diferents recursos docents i tenir en compte el paper de les TIC
  en el context actual.
 • Utilitzar eficaçment estratègies i habilitats comunicatives en el treball docent i
  investigador.
 • Tutoritzar l’alumnat en el seu procés de formació personal i professional.
 • Treballar en equips docents i de recerca i investigació.
 • Avaluar la pròpia activitat docent i científica i analitzar-la amb esperit crític.
 • Afrontar els drets, deures i dilemes ètics de la professió docent universitària.
Translate »