Comissió de Qualitat

La Junta d’Escola és una estructura interna del centre. Ha estat creada com a instrument consultiu amb dependència funcional. La Junta d’Escola té assignades les seves funcions en el seu reglament i conforme a les directrius marcades pels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona.

La Comissió Permanent de la Junta d’Escola és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu que actua per delegació expressa de la Junta d’Escola. Col·labora amb les tasques que li assignin els òrgans de Govern del centre i, en general, estableix el suport necessari en tots els processos de planificació, avaluació i millora de l’activitat del centre per tal de vetllar com a òrgan responsable del Sistema de Garantia de Qualitat de les titulacions vigents.

Translate »