Acreditació

Tots els títols universitaris oficials necessiten acreditar-se per continuar existint. El procés d’acreditació ha de dur-se a terme, en el cas dels graus, abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació) i, en el cas dels màsters, abans dels quatre anys.

Per obtenir l’informe d’acreditació de l’AQU, les titulacions es sotmeten a un procés d’avaluació per evidenciar que el títol s’està desenvolupant d’acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic, s’introdueixen les modificacions o accions de millora que se’n deriven i que els resultats són els previstos. És imprescindible que cada titulació compti amb els informes següents:

  • Els informes de seguiment de les titulacions que el SAIQU haurà anat generant.
  • Els informes d’avaluació que pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats.
  • Un autoinforme  (accés autenticat) elaborat per un comitè d’avaluació intern (CAI) designat per la Facultat.
  • Un informe d’avaluació externa de les titulacions emès per un comitè d’avaluació extern (CAE) designat per l’AQU, que realitza, a més, una visita al centre.

Amb tots aquests informes l’AQU emet, finalment, l’informe d’acreditació de cada titulació.

Translate »