Documentació de Matrícula: Família Nombrosa General o Especial

Per acreditar la condició de Família Nombrosa de Caràcter General o Especial, cal fer arribar a la Secretaria de l’Escola qualsevol dels documents següents:

  • Títol de Família Nombrosa expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, que estigui vigent en el moment de formalitzar la matrícula acreditant la seva inclusió com a membre.*
  • Resguard acreditatiu d’haver-ne sol·licitat l’expedició o la renovació juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de família nombrosa.
  • Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s’acrediti que, d’acord amb l’establert en la disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015, l’estudiant tenia la condició de família nombrosa en data 1 de gener de 2015.

* Els alumnes que presentin un títol individual de la condició de família nombrosa, han d’acreditar també el nombre de fills de què consta la família i la data de vigència del títol. En cas que no hi consti, cal que demanin certificació emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Translate »