Reconeixements de crèdits

Són susceptibles de reconeixement:

Efectes Econòmics del Reconeixement de Crèdits

Un cop l’estudiant accepta la resolució a la seva Sol·licitud de Reconeixements de Crèdits, s’ha de procedir a la modificació acadèmica1  i econòmica de la seva matrícula en el curs escolar en el que s’aplica.
Econòmicament, cal regularitzar la liquidació que es descriu a continuació per als crèdits reconeguts. En cas que s’hagin reconegut assignatures…
    1. … ja matriculades en el curs vigent: s’aplica l’abonament de la diferència entre el preu inicial i el de reconeixement.
    2. … que NO estaven matriculades (generalment són de cursos superiors): cal ampliar la matrícula i pagar a l’Escola els crèdits reconeguts amb els que s’ha ampliat la matrícula. L’estudiant està exempt de matricular aquestes assignatures en els cursos vinents.
    3. En cas que el reconeixement inclogui tant assignatures prèviament matriculades com assignatures de cursos posteriors -supòsits (a) i (b)- es fa el càlcul resultant.

 

Cal recordar, que a efectes Beca General del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el nombre d’ECTS que accepta aquest organisme és exclusivament els que fan referència a assignatures cursades i en cap cas les reconegudes.
Translate »